GPL3

Poniżej zamieszczamy polskie tłumaczenie tekstu licencji gpl 3 (oryginał nastronach Free Software Foundation), z nanoszonymi przez nas zmianami (dziękujemy za sugestie). Tłumaczenie zostało opracowane przez biuro tłumaczy Kalinauskas sp. z o.o. (www.kalinauskas.pl) oraz zweryfikowane i uzupełnione przez prawników z zespołu prawa własności intelektualnej kancelarii prawnej Kuczek i Maruta (www.kuczekmaruta.pl). Wierzymy, że obecny tekst oddaje ducha licencji gpl i jest zgodny z polskim językiem prawnym.

WAŻNE ZASTRZEŻENIE: Obecny tekst jest “podwójnie niewiążący”. Po pierwsze, zgodnie z wykładnią FSF, tylko angielski, oryginalny tekst powinien być używany w obrocie jako wersja wiążąca. Po drugie, nasza propozycja tłumaczenia jest wersją “beta” i zwracamy się z prośbą o wszelkie sugestie. Jak będziemy mieć wersję, z którą większość czuć sie będzie komfortowo, zwrócimy się do FSF o “imprimatur”.

 

 

POWSZECHNA LICENCJA PUBLICZNA GNU

Wersja 3, 29 czerwca 2007 r.

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Zezwala się kopiować i rozpowszechniać wierne kopie niniejszego dokumentu licencyjnego, bez prawa wprowadzania do niego zmian.

Preambuła

Powszechna Licencja Publiczna GNU jest wolną, opartą na zasadzie “copyleft”, licencją na oprogramowanie i na innego rodzaju utwory.

Licencje na większość programów komputerowych i na inne utwory zostały stworzone po to, aby ograniczyć swobodę dzielenia się nimi i dokonywania w nich zmian. Natomiast celem Powszechnej Licencji Publicznej GNU jest zagwarantowanie swobody udostępniania i zmieniania wszystkich wersji programu – sprawienie, by oprogramowanie pozostało wolnym dla wszystkich użytkowników. Jako Fundacja Wolnego Oprogramowania stosujemy Powszechną Licencję Publiczną GNU do większości naszego oprogramowania. Licencję tę można także stosować do wszystkich innych utworów udostępnionych na tych samych zasadach przez ich twórców. Ty także możesz ją stosować do swoich programów.

Kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu, chodzi nam o swobodę, nie o cenę. Nasze Powszechne Licencje Publiczne zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić ci swobodę rozpowszechniania kopii wolnego oprogramowania (a jeżeli chcesz – swobodę pobierania wynagrodzenia z tego tytułu), zagwarantować, że otrzymasz kod źródłowy lub uzyskasz do niego dostęp, że będziesz mógł zmieniać oprogramowanie lub użyć jego fragmentów w nowych wolnych programach, a także że będziesz miał świadomość, że masz do tego wszystkiego prawo.

Aby chronić twoje prawa, musimy zagwarantować, że nikt inny nie będzie mógł zakwestionować twoich praw ani domagać się, żebyś z nich zrezygnował. W związku z tym, jeżeli rozpowszechniasz kopie takiego oprogramowania lub modyfikujesz je, spoczywa na tobie odpowiedzialność za poszanowanie wolności innych.

Na przykład, jeżeli rozpowszechniasz kopie takich programów, czy to odpłatnie, czy też nieodpłatnie, musisz przekazać odbiorcom dokładnie te same prawa, jakie sam otrzymałeś. Musisz zagwarantować, że oni także otrzymają kod źródłowy lub uzyskają do niego dostęp. Musisz również pokazać im niniejsze warunki, tak aby mogli poznać swoje prawa.

Twórcy oprogramowania korzystający z Powszechnej Licencji Publicznej GNU chronią swoje prawa dwuetapowo: (1) zastrzegają prawa autorskie do oprogramowania oraz (2) oferują ci niniejszą Licencję, udzielając ci prawnego zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikację tego oprogramowania.

Powszechna Licencja Publiczna chroni programistów i twórców, wyraźnie stwierdzając, że na wolne oprogramowanie nie jest udzielana żadna gwarancja. Dla dobra zarówno użytkowników, jak i twórców, Powszechna Licencja Publiczna wymaga, aby zmodyfikowane wersje zostały oznaczone jako zmienione, aby problemy z nimi nie zostały omyłkowo przypisane twórcom poprzednich wersji.

Niektóre urządzenia zaprojektowane są tak, aby użytkownicy nie mieli możliwości instalacji ani uruchamiania zmodyfikowanych wersji zainstalowanego w nich oprogramowania, mimo że sam producent ma taką możliwość. Jest to zasadniczo niezgodne z celem ochrony swobody użytkowników w zakresie zmiany oprogramowania. Nadużycia takie są systematycznie notowane w obszarze produktów używanych przez osoby fizyczne, czyli dokładnie w tym obszarze, gdzie jest to całkowicie nie do przyjęcia. W związku z tym niniejszą wersję Powszechnej Licencji Publicznej przygotowaliśmy w taki sposób, aby zabraniała ona takich praktyk. Jeżeli problemy tego rodzaju zaistnieją w istotnym wymiarze także w innych obszarach, jesteśmy gotowi rozszerzyć to postanowienie na takie obszary w przyszłych wersjach Powszechnej Licencji Publicznej w sposób niezbędny do ochrony wolności użytkowników.

Każdy program jest stale zagrożony istnieniem patentów na oprogramowanie. Państwa nie powinny dopuszczać do tego, aby patenty ograniczały rozwój i możliwość używania oprogramowania na komputerach ogólnego przeznaczenia, jednak w krajach, które na to pozwalają, chcielibyśmy w szczególności uniknąć zagrożenia, że zastosowanie patentu do wolnego programu spowoduje, że stanie się on faktycznie programem prawnie zastrzeżonym. Aby tego uniknąć, zgodnie z Powszechną Licencją Publiczną nie można użyć patentów do pozbawienia wolności oprogramowania.

Poniżej przedstawione zostały dokładne zasady i warunki dopuszczalnego kopiowania, rozpowszechniania i modyfikacji.

ZASADY I WARUNKI

0. Definicje

„Niniejsza Licencja” odnosi się do wersji 3 Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

„Prawo autorskie” oznacza także inne prawa na dobrach niematerialnych, zbliżone do prawa autorskiego, jak na przykład ochrona topografii układów scalonych.

„Program” odnosi się do wszelkich utworów podlegających prawu autorskiemu, licencjonowanych na podstawie niniejszej Licencji. Do każdego licencjobiorcy zwracamy się per „ty”. „Licencjobiorcy” oraz „odbiorcy” mogą być osobami fizycznymi lub organizacjami.

„Modyfikacja” utworu oznacza kopiowanie jego części lub zmianę jego całości lub części w sposób wymagający zezwolenia autorskiego, niebędący jednak wykonaniem dokładnej kopii. Uzyskany w ten sposób utwór zwany jest „zmodyfikowaną wersją” poprzedniego utworu lub utworem „opartym na” poprzednim utworze.

„Utwór objęty licencją” oznacza niezmodyfikowany Program lub utwór oparty na Programie.

„Propagowanie” utworu oznacza robienie z nim wszystkiego, co bez zezwolenia byłoby podstawą do bezpośredniego lub pośredniego pociągnięcia cię do odpowiedzialności za naruszenie odpowiednich przepisów o prawie autorskim, z wyjątkiem uruchomienia tego utworu na komputerze lub modyfikacji jego kopii prywatnej. Propagowanie obejmuje kopiowanie, rozpowszechnianie (w wersji zmodyfikowanej lub niezmodyfikowanej), publiczne udostępnianie, a w niektórych krajach także inne czynności.

„Przekazywanie” utworu oznacza wszelkiego rodzaju propagowanie, które umożliwia innym stronom sporządzenie lub otrzymanie kopii. Zwykła interakcja z użytkownikiem poprzez sieć komputerową, bez transferu kopii, nie jest przekazaniem.

Interaktywny interfejs użytkownika wyświetla „Zastrzeżenia Prawne” w zakresie, w jakim zawiera on wygodną i dobrze widoczną funkcję (1) wyświetlającą odpowiednie zastrzeżenia prawne oraz (2) informującą użytkownika, że na utwór nie udziela się gwarancji (z wyłączeniem zakresu, w jakim gwarancje te są udzielane) i że licencjobiorcy mogą przekazywać utwór zgodnie z niniejszą Licencją, oraz wskazującą, jak można wyświetlić kopię tej Licencji. Jeżeli interfejs zawiera listę komend lub opcji użytkownika, np. menu, to niniejsze kryterium spełnione być musi przez jedną z głównych pozycji z tej listy.

1. Kod źródłowy

„Kod źródłowy” utworu oznacza formę utworu preferowaną do wprowadzania do niej modyfikacji. „Kod wynikowy” oznacza utwór w formie niebędącej formą źródłową.

„Standardowy Interfejs” oznacza interfejs, który albo jest zgodny z oficjalnym standardem stworzonym przez uznane ciało normatywne, albo – w przypadku interfejsów określonych dla danego języka programowania – jest interfejsem powszechnie stosowanym przez programistów pracujących w tym języku.

„Biblioteki Systemowe” wykonywalnego utworu obejmują wszystko, poza utworem jako całością, (a) co jest włączone do zwykłej formy pakietu Głównego Składnika, lecz co nie jest częścią tego Głównego Składnika, oraz (b) czego wyłącznym celem jest umożliwienie, aby utwór mógł być używany wraz z tym Głównym Składnikiem, lub wdrożenie Standardowego Interfejsu, dla którego powszechnie dostępna jest implementacja w formie kodu źródłowego. „Główny Składnik” w tym kontekście oznacza główny, podstawowy składnik (jądro, system okienkowy itp.) danego systemu operacyjnego (jeżeli występuje), na którym uruchomiony jest wykonywalny utwór, lub kompilator użyty do produkcji utworu albo interpreter kodu wynikowego użyty do jego uruchomienia.

„Odpowiednie Źródło” utworu w formie kodu wynikowego oznacza cały kod źródłowy potrzebny do wygenerowania, instalacji oraz (w przypadku dzieła wykonywalnego) uruchomienia kodu wynikowego oraz do modyfikacji utworu, włączając w to skrypty do sterowania powyższymi czynnościami. Odpowiednie Źródło nie obejmuje Bibliotek Systemowych utworu, narzędzi ogólnego przeznaczenia, ani ogólnie dostępnych wolnych programów, które używane są w niezmodyfikowanej formie do realizacji tych czynności, lecz które nie są częścią utworu. Przykładowo, Odpowiednie Źródło obejmuje pliki definicji interfejsu powiązane z plikami źródłowymi utworu oraz kod źródłowy dla współdzielonych bibliotek i dynamicznie powiązanych podprogramów, które zgodnie z projektem utworu są niezbędne do jego funkcjonowania, na przykład dzięki prywatnemu transferowi danych lub przepływowi kontrolnemu pomiędzy tymi podprogramami a innymi elementami utworu.

Odpowiednie Źródło nie musi obejmować niczego, co użytkownicy mogą odtworzyć automatycznie z innych części Odpowiedniego Źródła.

Odpowiednim Źródłem utworu w formie kodu źródłowego jest sam utwór.

2. Podstawowe zezwolenia

Wszelkie prawa przyznane niniejszą Licencją udzielone są na okres obowiązywania majątkowych praw autorskich do Programu i są nieodwołalne, z zastrzeżeniem spełnienia określonych poniżej warunków. Niniejsza Licencja wyraźnie potwierdza twoje nieograniczone prawo do uruchamiania niezmodyfikowanego Programu. Dane wyjściowe uzyskane w wyniku uruchomienia utworu objętego licencją są także objęte niniejszą Licencją, tylko jeżeli dane wyjściowe, biorąc pod uwagę ich treść, również stanowią utwór objęty licencją. Niniejsza licencja potwierdza twoje prawa wynikające z dozwolonego użytku lub podobnych uprawnień wynikających z odpowiednich przepisów prawa autorskiego.

Możesz bezwarunkowo wykonywać, uruchamiać i propagować utwory objęte licencją, których nie przekazujesz, tak długo, jak twoja licencja zachowuje ważność. Możesz przekazywać utwory objęte licencją innym osobom, wyłącznie aby wprowadziły one modyfikacje przeznaczone tylko dla ciebie lub aby umożliwiły ci uruchamianie tych utworów, pod warunkiem że spełnisz warunki niniejszej Licencji dotyczące przekazywania wszelkich materiałów, do których nie posiadasz prawa autorskiego. Osoby, które w opisany powyżej sposób wykonują lub uruchamiają dla ciebie utwory objęte licencją, muszą robić to wyłącznie w twoim imieniu, pod twoim kierownictwem i kontrolą, na warunkach zakazujących im sporządzania kopii twoich materiałów z zastrzeżonym prawem autorskim poza zakresem waszych relacji.

Przekazywanie w innych okolicznościach dozwolone jest wyłącznie na warunkach wskazanych poniżej. Nie jest dozwolone udzielanie dalszych sublicencji, gdyż w związku z punktem 10 nie jest to konieczne.

3. Ochrona praw użytkowników przed zabezpieczeniami technicznymi utworów

Żaden utwór objęty licencją nie zostanie uznany za „skuteczny środek techniczny” na podstawie jakiegokolwiek właściwego przepisu prawa spełniającego zobowiązania wynikające z art. 11 traktatu w sprawie praw autorskich (WIPO) z dnia 20 grudnia 1996 r. ani podobnych przepisów prawa zabraniających lub ograniczających obchodzenie takich środków.

Przekazując utwór objęty licencją, zrzekasz się wszelkich praw do tego, by zakazać obchodzenia środków technologicznych w zakresie, w jakim takie obchodzenie realizowane jest poprzez korzystanie z wynikających z niniejszej Licencji praw do utworu objętego licencją, oraz zrzekasz się wszelkich zamiarów ograniczania funkcjonowania lub modyfikacji utworu, jako sposobu wyegzekwowania, na szkodę użytkowników utworu, praw twoich lub innych osób do nałożenia zakazu obchodzenia środków technologicznych.

4. Przekazywanie wiernych kopii

Możesz przekazywać wierne kopie kodu źródłowego Programu w otrzymanej formie i na dowolnym nośniku pod warunkiem, że w widoczny i odpowiedni sposób na każdej kopii zamieścisz odpowiednią informację o prawie autorskim. Musisz też pozostawić w stanie nienaruszonym wszystkie informacje stwierdzające, że do kodu ma zastosowanie niniejsza Licencja oraz wszystkie postanowienia niebędące zezwoleniami dodane zgodnie z punktem 7. Ponadto musisz pozostawić w stanie nienaruszonym wszystkie informacje o braku jakiejkolwiek gwarancji oraz wydać każdemu odbiorcy egzemplarz niniejszej Licencji wraz z Programem.

Za każdą przekazaną kopię możesz, ale nie musisz, pobrać cenę zakupu. Możesz także oferować płatne usługi wsparcia lub płatną ochronę gwarancyjną.

5. Przekazywanie zmodyfikowanych wersji Źródła

Możesz przekazać utwór oparty na Programie lub modyfikacje niezbędne do stworzenia tego utworu z Programu w formie kodu źródłowego na zasadach określonych w punkcie 4, z zastrzeżeniem, że spełniasz także wszystkie poniższe warunki:

a) Utwór musi zawierać dobrze widoczną informację o tym, że zmodyfikowałeś go oraz o dacie modyfikacji.

b) Utwór musi zawierać dobrze widoczną informacje o tym, że został rozpowszechniony zgodnie z niniejszą Licencją oraz ewentualnie z warunkami dodatkowymi z punktu 7. Niniejszy warunek stanowi modyfikację wymogu dotyczącego „pozostawienia w stanie nienaruszonym wszystkich informacji” z punktu 4.

c) Na mocy niniejszej Licencji musisz udzielić licencji na cały utwór każdej osobie, która wejdzie w posiadanie jego kopii. W związku z tym niniejsza Licencja, wraz z ewentualnymi warunkami dodatkowymi z punktu 7, będzie miała zastosowanie do całości utworu oraz do wszystkich jego części, niezależnie od tego, jak zostały one podzielone na części wchodzące w skład całego utworu. Niniejsza Licencja nie pozwala na licencjonowanie utworu w żaden inny sposób, jednak nie powoduje nieważności takiego zezwolenia, jeżeli uzyskałeś je odrębnie.

d) Jeżeli utwór posiada interaktywne interfejsy użytkownika, to w każdym z tych interfejsów muszą być wyświetlane Zastrzeżenia Prawne. Jeżeli jednak Program posiada interaktywne interfejsy użytkownika, w których nie są wyświetlane Zastrzeżenia Prawne, to twój utwór nie musi zapewniać takiego wyświetlania.

Połączenie utworu objętego licencją z innymi oddzielnymi, niezależnymi utworami, które ze swojej natury nie są rozszerzeniem utworu objętego licencją i które nie są z nim połączone tak, by tworzyły większy program, na jednym nośniku, na którym jest on przechowywany lub rozpowszechniany, zwana jest „agregatem”, pod warunkiem że takie połączenie i wynikające z niego prawo autorskie nie są używane do ograniczania dostępu ani praw użytkowników tego połączenia w zakresie większym niż dozwolony przez poszczególne utwory. Włączenie utworu objętego licencją do agregatu nie powoduje objęcia pozostałych części agregatu niniejszą Licencją.

6. Przekazywanie form niebędących źródłem

Możesz przekazać utwór objęty licencją w formie kodu wynikowego na zasadach określonych w punktach 4 i 5, pod warunkiem że przekażesz także możliwe do maszynowego odczytania Odpowiednie Źródło, zgodnie z rozumieniem niniejszej Licencji, na jeden z następujących sposobów:

a) Przekażesz kod wynikowy w fizycznym produkcie lub włączony do fizycznego produktu (co odnosi się także do fizycznego nośnika, na którym jest on rozpowszechniany) razem z Odpowiednim Źródłem na trwałym nośniku fizycznym stosowanym zwykle do wymiany oprogramowania.

b) Przekażesz kod wynikowy w fizycznym produkcie lub włączony do fizycznego produktu (co odnosi się także do fizycznego nośnika, na którym jest on rozpowszechniany) razem z pisemnym zobowiązaniem, ważnym przez co najmniej trzy lata i tak długo, jak oferujesz dla tego modelu produktu części zamienne lub usługi wsparcia klienta, do: (1) wręczenia każdej osobie posiadającej kod wynikowy, kopii Odpowiedniego Źródła całego oprogramowania produktu objętego niniejszą Licencją na trwałym nośniku fizycznym stosowanym zwykle do wymiany oprogramowania, za cenę nie wyższą niż twój rozsądny koszt faktycznego przekazania tego źródła, lub (2) do darmowego udostępnienia takiej osobie kopii Odpowiedniego Źródła na serwerze sieciowym.

c) Przekażesz indywidualne kopie kodu wynikowego razem z kopią pisemnego zobowiązania do dostarczenia Odpowiedniego Źródła. Ta możliwość dozwolona jest tylko okazjonalnie, dla dystrybucji niekomercyjnej i jedynie wówczas, gdy otrzymałeś kod wynikowy wraz z takim zobowiązaniem, zgodnie z podpunktem 6b.

d) Przekażesz kod wynikowy poprzez zaoferowanie dostępu z określonego miejsca (bezpłatnie lub za opłatą) i zaoferowanie podobnego dostępu do Odpowiedniego Źródła w ten sam sposób, z tego samego miejsca i bez dodatkowej opłaty. Odbiorcy nie muszą być zobowiązani do kopiowania Odpowiedniego Źródła wraz z kodem wynikowym. Jeżeli miejsce, z którego kopiuje się kod wynikowy, jest serwerem sieciowym, to Odpowiednie Źródło może znajdować się na innym serwerze (prowadzonym przez ciebie lub przez osobę trzecią) oferującym takie same możliwości kopiowania, pod warunkiem że zapewnisz, że przy kodzie wynikowym znajdować się będą jasne wskazówki dotyczące lokalizacji Odpowiedniego Źródła. Niezależnie od serwera, na którym umieszczone jest Odpowiednie Źródło, to na tobie spoczywa obowiązek zapewnienia, żeby było ono dostępne przez tak długi okres, jaki będzie potrzebny do spełnienia niniejszych wymagań.

e) Przekażesz kod wynikowy przy wykorzystaniu transmisji peer-to-peer, pod warunkiem że poinformujesz odbiorców o tym, gdzie publicznie i za darmo dostępne są: kod wynikowy utworu oraz jego Odpowiednie Źródło, zgodnie z podpunktem 6d.

Odłączalna część kodu wynikowego, którego kod źródłowy jako Biblioteka Systemowa wyłączony jest z Odpowiedniego Źródła, nie musi być załączona przy przekazywaniu utworu w kodzie wynikowym.

„Produkt Użytkownika” to albo (1) „produkt konsumencki”, co oznacza każdy materialny przedmiot własności osobistej używany zwykle do celów osobistych, rodzinnych lub domowych, albo (2) każdy produkt, który został zaprojektowany lub sprzedany w celu włączenia go do miejsca zamieszkania. Przy określaniu, czy produkt jest produktem konsumenckim, czy nie, wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść objęcia licencją. Dla określonego produktu otrzymanego przez określonego użytkownika „normalne użycie” oznacza typowy lub powszechny sposób używania produktu tej klasy, niezależnie od statusu danego użytkownika lub sposobu, w jaki dany użytkownik faktycznie używa, spodziewa się używać lub ma używać ten produkt. Dany produkt jest produktem konsumenckim niezależnie od tego, czy posiada istotne zastosowanie komercyjne, przemysłowe lub niekonsumenckie, chyba że zastosowania te stanowią jedyny istotny sposób używania tego produktu.

„Informacja Instalacyjna” dla Produktu Użytkownika oznacza jakiekolwiek metody, procedury, klucze autoryzacyjne lub inne informacje wymagane do zainstalowania i uruchomienia zmodyfikowanych wersji utworu objętego licencją w tym Produkcie Użytkownika ze zmodyfikowanej wersji jego Odpowiedniego Źródła. Informacje te muszą być wystarczające do zapewnienia, że funkcjonowanie w sposób ciągły zmodyfikowanego kodu wynikowego nie zostanie w żadnym przypadku przerwane ani zakłócone wyłącznie z powodu wprowadzenia modyfikacji.

Jeżeli zgodnie z niniejszym punktem przekazujesz utwór w formie kodu wynikowego w Produkcie Użytkownika lub wraz z Produktem Użytkownika albo wyraźnie w celu jego użycia w Produkcie Użytkownika, a przekazanie realizowane jest w ramach transakcji, w której na odbiorcę przenosi się, wieczyście (bezterminowo) lub na pewien oznaczony okres (niezależnie od tego, jak ta transakcja jest opisana), prawo do posiadania i używania Produktu Użytkownika, to Odpowiednie Źródło przekazywane zgodnie z niniejszym punktem musi zostać przekazane wraz z Informacją Instalacyjną. Wymóg ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli ani ty, ani osoba trzecia nie macie możliwości instalacji zmodyfikowanego kodu obiektowego w Produkcie Użytkownika (na przykład jeżeli utwór został zainstalowany w pamięci ROM).

Wymóg dostarczenia Informacji Instalacyjnej nie obejmuje wymogu dalszego świadczenia usług wsparcia, dalszego obejmowania gwarancją ani dostarczania aktualizacji w odniesieniu do utworu, który został zmodyfikowany lub zainstalowany przez odbiorcę, ani w odniesieniu do Produktu Użytkownika, w którym utwór ten został zmodyfikowany lub zainstalowany. Dostęp do sieci może zostać zablokowany, w przypadku gdy sama modyfikacja w istotny i niekorzystny sposób wpływa na funkcjonowanie sieci lub narusza zasady i protokoły komunikacji w sieci.

Przekazane Odpowiednie Źródło i dostarczona Informacja Instalacyjna zgodnie z niniejszym punktem muszą mieć postać publicznie udokumentowanego formatu (z publicznie dostępną implementacją w formie kodu źródłowego), a do ich rozpakowania, odczytania lub skopiowania nie może być wymagane żadne specjalne hasło ani klucz.

7. Warunki dodatkowe

„Dodatkowe zezwolenia” to postanowienia, które uzupełniają warunki niniejszej Licencji, wprowadzając wyjątki od jednego lub wielu jej postanowień. Dodatkowe zezwolenia dotyczące całego Programu będą traktowane tak, jakby były włączone do niniejszej Licencji w zakresie, w jakim są one ważne i skuteczne zgodnie z przepisami właściwego prawa. Jeżeli dodatkowe zezwolenia dotyczą tylko części Programu, to część ta może być używana oddzielnie na podstawie tych zezwoleń, przy czym całość Programu podlega niniejszej Licencji bez uwzględniania tych dodatkowych zezwoleń.

Przekazując kopię utworu objętego licencją, możesz, wedle własnego uznania, usunąć z tej kopii lub z jej części dowolne dodatkowe zezwolenia. (Dodatkowe zezwolenia mogą same stanowić, że ich usunięcie jest konieczne w pewnych przypadkach modyfikacji utworu). Możesz także wprowadzić dodatkowe zezwolenia dotyczące materiałów dodanych przez ciebie do utworu objętego licencją, do których masz lub możesz udzielić odpowiedniego zezwolenia na mocy prawa autorskiego.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Licencji, wobec materiałów dodanych przez ciebie do utworu objętego licencją możesz (jeżeli masz do tego prawo przyznane przez podmioty uprawnione z tytułu majątkowych praw autorskich do tych materiałów) dodać do warunków niniejszej Licencji postanowienia:

a) informujące o braku gwarancji lub ograniczające odpowiedzialność w sposób inny niż postanowienia w punktach 15 i 16 niniejszej Licencji; lub

b) wymagające, w granicach rozsądku, zachowania w tych materiałach lub w Zastrzeżeniach Prawnych wyświetlanych przez utwór zawierający te materiały, pewnych informacji prawnych lub informacji o ich autorstwie; lub

c) zakazujące nieprawidłowego określania pochodzenia tych materiałów lub wymagające, by zmodyfikowane wersje takich materiałów były oznaczone, w sposób rozsądny, jako różne od wersji oryginalnej; lub

d) ograniczające używanie nazw/nazwisk licencjodawców lub twórców materiałów do celów reklamowych; lub

e) odmawiające udzielenia praw – wynikających z przepisów dotyczących znaków towarowych – do używania pewnych nazw handlowych, znaków towarowych dotyczących zarówno towarów, jak i usług; lub

f) wymagające ochrony licencjodawców oraz twórców tych materiałów – przez każdą osobę przekazującą materiały (lub ich zmodyfikowane wersje) z kontraktowym przyjęciem odpowiedzialności wobec odbiorcy – przed wszelkiego rodzaju odpowiedzialnością, jaką to kontraktowe przyjęcie odpowiedzialności nakłada bezpośrednio na tych licencjodawców i twórców.

Wszelkie inne dodatkowe warunki niebędące zezwoleniami są uznawane za „dodatkowe ograniczenia” w rozumieniu punktu 10. Jeżeli Program w kształcie, w jakim go otrzymałeś, lub jakakolwiek jego część zawiera informację stwierdzającą, że podlega niniejszej Licencji, oraz postanowienie, które jest dodatkowym ograniczeniem, to możesz to postanowienie usunąć. Jeżeli treść licencji zawiera dodatkowe ograniczenie, lecz pozwala na dalsze licencjonowanie lub przekazywanie zgodnie z niniejszą Licencją, to do utworu objętego licencją możesz dodać materiały podlegające warunkom owego dokumentu licencji, pod warunkiem że przy takim dalszym licencjonowaniu lub przekazaniu dodatkowe ograniczenie zostanie usunięte.

Jeżeli zgodnie z niniejszym punktem dodasz postanowienia dotyczące utworu objętego licencją, to w odpowiednich plikach źródłowych musisz umieścić tekst tych dodatkowych postanowień odnoszących się do tych plików lub informację wskazującą, gdzie takie postanowienia można znaleźć.

Dodatkowe warunki będące lub niebędące zezwoleniami mogą zostać ujęte w formie osobno zapisanej licencji lub mogą zostać wskazane jako wyjątki. Powyższe wymogi obowiązywać będą niezależnie od przyjętego rozwiązania.

8. Wygaśnięcie

Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej Licencji, nie możesz propagować ani modyfikować utworu objętego licencją. We wszystkich pozostałych przypadkach, każda próba propagowania lub modyfikacji jest nieważna i powoduje automatycznie wygaśnięcie twoich praw wynikających z niniejszej Licencji (w tym wszelkich licencji patentowych udzielonych zgodnie z trzecim akapitem punktu 11).

Jeżeli jednak zaprzestaniesz naruszania niniejszej Licencji, to twoja licencja od danego posiadacza praw autorskich (podmiotu uprawnionego z autorskich praw majątkowych) zostanie przywrócona: (a) tymczasowo do momentu, gdy posiadacz prawa autorskiego wyraźnie i ostatecznie cofnie udzieloną ci licencję, albo (b) trwale, jeżeli posiadacz prawa autorskiego, przy wykorzystaniu rozsądnych środków, nie zawiadomi cię o naruszeniu w terminie do 60 dni od momentu zaprzestania.

Ponadto twoja licencja od danego posiadacza praw autorskich zostanie trwale przywrócona, jeżeli właściciel praw autorskich zawiadomi cię o naruszeniu przy wykorzystaniu rozsądnych środków, jeżeli jest to pierwszy przypadek otrzymania przez ciebie od tego właściciela praw autorskich zawiadomienia o naruszeniu niniejszej Licencji (dla dowolnego utworu) i jeżeli zaprzestaniesz naruszania licencji w terminie do 30 dni po otrzymaniu takiego zawiadomienia.

Wygaśnięcie twoich praw na podstawie niniejszego punktu nie powoduje wygaśnięcia licencji stron, które otrzymały od ciebie kopie lub prawa na podstawie tej Licencji. Jeżeli twoje prawa wygasły i nie zostały trwale przywrócone, to nie jesteś również uprawniony do otrzymania nowych licencji na ten sam materiał na podstawie punktu 10.

9. Brak wymogu akceptacji przy otrzymaniu kopii

Nie musisz zaakceptować tej Licencji, aby otrzymać lub uruchomić kopię Programu. Analogicznie, propagowanie pomocnicze utworu objętego licencją, następujące wyłącznie w konsekwencji uzyskania kopii drogą transmisji peer-to-peer, także nie wymaga akceptacji. Niemniej jednak tylko niniejsza Licencja zezwala ci na propagowanie lub modyfikowanie utworów objętych licencją. Jeżeli nie przyjmiesz niniejszej Licencji, to działania takie będą stanowiły naruszenie prawa autorskiego. W związku z tym, modyfikując lub propagując utwór objęty licencją, potwierdzasz, że zaakceptowałeś niniejszą Licencję na wykonywanie tych czynności.

10. Automatyczne udzielenie licencji kolejnym odbiorcom

Za każdym razem, gdy przekazujesz utwór objęty licencją, odbiorca automatycznie uzyskuje od pierwotnych licencjodawców licencję na uruchamianie, modyfikowanie i propagowanie tego utworu na warunkach określonych w niniejszej Licencji. Nie jesteś odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania tej Licencji przez osoby trzecie.

„Transakcja podmiotu” to transakcja przenosząca kontrolę organizacji lub generalnie wszystkich aktywów jednej organizacji bądź transakcja podziału organizacji lub transakcja połączenia organizacji. Jeżeli propagowanie utworu objętego licencją wynika z transakcji podmiotu, to każda strona tej transakcji, która otrzymuje kopię utworu, otrzymuje także wszelkie licencje do utworu, jakimi dysponował poprzednik tej strony, lub których mógł udzielić na mocy poprzedniego akapitu, a ponadto prawo do posiadania Odpowiedniego Źródła utworu od poprzednika, jeżeli poprzednik posiada je lub może je uzyskać, dokładając rozsądnych starań.

Nie możesz narzucać dodatkowych ograniczeń na korzystanie przez odbiorcę z praw udzielonych w niniejszej Licencji lub przez nią potwierdzonych. Przykładowo, nie możesz nakładać opłaty licencyjnej, honorarium autorskiego ani innej opłaty za korzystanie z praw przyznanych niniejszą licencją i nie możesz wszczynać postępowań sądowych (w tym także zgłaszać powództwa wzajemnego ani dokonywać przypozwania w postępowaniu sądowym), zarzucając, że jakiekolwiek zastrzeżenie patentowe zostało naruszone poprzez wykonywanie, używanie, sprzedaż, oferowanie na sprzedaż lub importowanie Programu albo dowolnej jego części.

11. Patenty

„Kontrybutor” to posiadacz prawa autorskiego udzielający niniejszą Licencją prawa do używania Programu lub utworu, na którym oparty jest Program. Utwór, na który udziela się w taki sposób licencji, nazywany jest „wersją kontrybutora”.

„Zasadnicze prawa patentowe” kontrybutora to wszystkie prawa patentowe będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą kontrybutora, uzyskane przed datą niniejszego dokumentu lub później, które zostałyby naruszone przez pewien, dozwolony przez niniejszą Licencję, sposób wykonywania, używania lub sprzedaży wersji kontrybutora, przy czym nie obejmują one praw, które zostałyby naruszone tylko w konsekwencji dalszej modyfikacji wersji kontrybutora. Dla celów niniejszej definicji „kontrola” obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji na patent w sposób zgodny z wymogami niniejszej Licencji.

Każdy kontrybutor udziela ci niewyłącznej, ważnej na całym świecie i zwolnionej z honorarium autorskiego licencji patentowej, na mocy zasadniczych praw patentowych kontrybutora, do wykonywania, używania, sprzedaży, oferowania na sprzedaż, importowania oraz innego uruchamiania, modyfikacji i propagowania treści wersji kontrybutora.

W trzech poniższych akapitach termin „licencja patentowa” oznacza każdą otwarcie wyrażoną zgodę lub zobowiązanie, niezależnie od jej sformułowania, do nieegzekwowania praw patentowych (na przykład otwarcie wyrażoną zgodę na wykorzystanie patentu lub zobowiązanie do powstrzymania się od działań prawnych w przypadku naruszenia praw patentowych). „Udzielenie” takiej licencji patentowej pewnej osobie oznacza wyrażenie takiej zgody lub zobowiązania do nieegzekwowania praw patentowych od tej osoby.

Jeżeli przekazujesz utwór objęty licencją, świadomie polegając na udzielonej licencji patentowej, a Odpowiednie Źródło utworu nie jest dla nikogo dostępne do darmowego kopiowania zgodnie z warunkami niniejszej Licencji na publicznie dostępnym serwerze sieciowym lub poprzez inne środki dostępu, wtedy musisz albo (1) zapewnić dostępność Odpowiedniego Źródła, albo (2) doprowadzić do pozbycia się praw wynikających z licencji patentowej na dany utwór, albo (3) zapewnić rozszerzenie licencji patentowej na dalszych odbiorców w sposób zgodny z wymogami niniejszej Licencji. „Świadome poleganie” oznacza, że masz faktyczną wiedzę, że gdyby nie było licencji patentowej, to przekazywanie przez ciebie w danym kraju utworu objętego licencją lub używanie tego utworu przez twojego odbiorcę w danym kraju naruszałoby w tym kraju jeden lub więcej konkretnych patentów, co do których masz powody uważać, że wciąż obowiązują.

Jeżeli na mocy jednej transakcji lub porozumienia albo w związku z taką transakcją lub porozumieniem przekazujesz utwór objęty licencją bądź, powodując jego przekazanie, propagujesz je i udzielasz licencji patentowej niektórym ze stron otrzymującym to utwór objęty licencją, dając im prawo do używania, propagowania, modyfikowania lub przekazywania określonej kopii utworu objętego licencją, to udzielona przez ciebie licencja patentowa zostaje automatycznie rozszerzona na wszystkich odbiorców utworu objętego licencją oraz wszystkich utworów na nim opartych.

Licencja patentowa jest „wybiórcza”, jeżeli w jej zakresie brakuje jednego lub więcej praw przyznanych niniejszą Licencją lub jeżeli zabrania ona korzystania z takiego prawa lub praw albo jeżeli jej udzielenie uwarunkowane jest niewykorzystaniem takiego prawa lub praw. Nie możesz przekazać utworu objętego licencją, jeżeli jesteś stroną porozumienia z osobą trzecią prowadzącą działalność polegającą na rozpowszechnianiu oprogramowania, w ramach którego dokonujesz płatności na rzecz tej osoby w zależności od zasięgu twoich działań w zakresie przekazywania utworu i w ramach którego osoba ta udziela wszystkim stronom, które otrzymają od ciebie utwór objęty licencją, wybiórczej licencji patentowej: (a) powiązanej z przekazanymi przez ciebie kopiami utworu objętego licencją (lub kopiami tych kopii) lub (b) głównie na produkty lub kompilacje zawierające utwory objęte licencją i w związku z nimi, chyba że porozumienie takie zawarłeś przed dniem 28 marca 2007 r. lub dana licencja patentowa została udzielona przed tym dniem.

Żadne z postanowień niniejszej Licencji nie będzie interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie jakiejkolwiek domyślnej licencji lub innych środków ochrony przed naruszeniem, jakie mogą ci przysługiwać na mocy przepisów odpowiedniego prawa patentowego.

12. Zakaz ograniczania praw (wolności) osób trzecich

Jeżeli narzucone ci zostaną (czy to przez nakaz sądu, umowę, czy w inny sposób) warunki sprzeczne z warunkami niniejszej Licencji, to taka okoliczność nie zwalnia cię z obowiązku przestrzegania postanowień niniejszej Licencji. Jeśli nie możesz przekazywać utworu objętego licencją w taki sposób, aby wypełniać jednocześnie swoje obowiązki z tytułu niniejszej Licencji i inne stosowne obowiązki, to w efekcie nie możesz przekazywać tego utworu wcale. Na przykład, jeżeli zgodzisz się na warunki zobowiązujące cię do pobierania honorarium autorskiego za dalsze przekazywanie Programu od osób, którym go przekazujesz, to jedynym sposobem na spełnienie tych warunków i jednocześnie postanowień Licencji byłoby całkowite zaprzestanie przekazywania tego Programu.

13. Używanie z Powszechną Licencją Publiczną GNU Affero

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Licencji, możesz powiązać lub połączyć każdy utwór objęty licencją z utworem objętym wersją 3 Powszechnej Licencji Publicznej GNU Affero, w jeden połączony utwór, oraz przekazywać utwór, który powstał w ten sposób. Warunki niniejszej Licencji będą dalej obowiązywały dla części stanowiącej utwór objęty licencją, natomiast do samego połączonego utworu stosowane będą specjalne wymagania punktu 13 Powszechnej Licencji Publicznej GNU Affero dotyczące interakcji w sieci.

14. Poprawione wersje niniejszej Licencji

W miarę potrzeb Fundacja Wolnego Oprogramowania może publikować poprawione oraz/lub nowe wersje Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Takie nowe wersje będą napisane w duchu podobnym do obecnej wersji, ale mogą różnić się w szczegółach poruszających nowe problemy lub zagadnienia.

Każdej wersji nadaje się wyróżniający ją numer. Jeżeli Program zawiera informację, że objęty jest pewną określoną wersją Powszechnej Licencji Publicznej GNU oraz „dowolną z późniejszych wersji”, to masz do wyboru stosować się do zasad i warunków tej określonej wersji lub do dowolnej późniejszej wersji wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania. Jeżeli Program nie podaje numeru wersji niniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU, to możesz wybrać dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

Jeżeli Program zawiera informację, że przedstawiciel może podjąć decyzję o tym, która z przyszłych wersji Powszechnej Licencji Publicznej GNU będzie miała zastosowanie, to publiczne oświadczenie tego przedstawiciela o akceptacji danej wersji daje ci bezterminowo prawo do stosowania tej właśnie wersji w odniesieniu do Programu.

Na mocy późniejszych wersji licencji możesz uzyskać dodatkowe lub inne zezwolenia/prawa. Niemniej jednak twoja decyzja o stosowaniu późniejszej wersji nie nałoży żadnych dodatkowych obowiązków ani na twórcę, ani na posiadacza prawa autorskiego.

15. Zastrzeżenia dotyczące gwarancji

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA, PROGRAM NIE JEST OBJĘTY GWARANCJĄ. O ILE NA PIŚMIE NIE STANOWI SIĘ INACZEJ, POSIADACZE PRAW AUTORSKICH ORAZ/LUB INNE STRONY DOSTARCZAJĄ PROGRAM W STANIE, W JAKIM JEST (WERSJA „AS IS”) BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŻONEJ OTWARCIE, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. TY SAM PONOSISZ CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE JAKOŚCI I DZIAŁANIA PROGRAMU. GDYBY PROGRAM OKAZAŁ SIĘ WADLIWY, TO TY PONOSISZ KOSZT CAŁEGO NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAWY LUB KOREKTY.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ ALBO CZEGOŚ INNEGO NIE UZGODNIONO W FORMIE PISEMNEJ, ŻADEN POSIADACZ PRAW AUTORSKICH ANI INNA STRONA MODYFIKUJĄCA ORAZ/LUB PRZEKAZUJĄCA PROGRAM ZGODNIE Z POWYŻSZYMI ZEZWOLENIAMI W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC CIEBIE ZA SZKODY – W TYM SZKODY OGÓLNE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE – WYNIKŁE Z UŻYCIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA PROGRAMU (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ DANYCH LUB POWSTANIE DANYCH NIEPRAWIDŁOWYCH ALBO ZA STRATY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB OSOBY TRZECIE, JAK TEŻ ZA NIEWSPÓŁDZIAŁANIE PROGRAMU Z INNYMI PROGRAMAMI), NAWET JEŚLI DANY POSIADACZ BĄDŹ INNA OSOBA ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

17. Interpretacja punktów 15 i 16

Jeżeli powyższe zastrzeżenia dotyczące gwarancji oraz ograniczenie odpowiedzialności nie mogą mieć mocy prawnej w danym kraju zgodnie z ich treścią, to właściwe sądy powinny zastosować przepisy prawa danego kraju, które możliwie w największym stopniu wyrażają całkowite wyłączenie odpowiedzialności cywilnej w związku z Programem, chyba że Program zawiera gwarancję lub akceptację odpowiedzialności w zamian za wynagrodzenie.

KONIEC ZASAD I WARUNKÓW

Jak stosować niniejsze warunki do twoich nowych programów

Jeśli opracowujesz nowy program i chciałbyś, aby stał się on jak najbardziej użyteczny dla ogółu, najlepiej osiągniesz to, nadając twojemu programowi charakter wolnego oprogramowania, które każdy może rozpowszechniać dalej i zmieniać zgodnie z warunkami niniejszej Licencji.

W tym celu do programu dołącz poniższe informacje. Najbezpieczniej będzie zamieścić je na początku każdego pliku źródłowego – dzięki temu najskuteczniej można wyrazić fakt nieudzielania gwarancji. Każdy plik powinien zawierać przynajmniej linię z informacją o przysługiwaniu w stosunku do utworu autorskich praw majątkowych („nota copyright-’owa”) i odnośnik, gdzie można znaleźć pełną informację.

<jedna linia z nazwą programu i krótką informacją, do czego on służy>

Copyright (C) <rok> <imię i nazwisko twórcy>

Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem – możesz go rozpowszechniać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania, według wersji 3 tej Licencji lub dowolnej z późniejszych wersji.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny – jednak BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać z Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Kopia Powszechnej Licencji Publicznej GNU powinna zostać ci dostarczona razem z tym programem. Jeżeli nie została dostarczona, odwiedź <http://www.gnu.org/licenses/>.

Podaj też informacje o sposobie kontaktowania się z tobą pocztą elektroniczną lub zwykłą.

Jeśli dany program wykorzystuje połączenie terminalowe, spraw, aby w momencie wchodzenia w tryb interaktywny wyświetlał on komunikat, jak w poniższym przykładzie:

<program> Copyright (C) <rok> <imię i nazwisko twórcy>

Na ten program nie udziela się ABSOLUTNIE ŻADNEJ GWARANCJI; dalsze informacje uzyskasz, wpisując „show w”.

To jest wolne oprogramowanie i możesz rozpowszechniać je dalej na określonych warunkach; dalsze informacje uzyskasz, wpisując „show c”.

Powyższe hipotetyczne polecenia „show w” i „show c” winny powodować wyświetlenie odpowiednich części Powszechnej Licencji Publicznej. Oczywiście polecenia w twoim programie mogą być inne; w przypadku interfejsu graficznego używa się okna „O programie”.

Powinieneś też poprosić swego pracodawcę (jeśli pracujesz jako programista) lub swoją szkołę o podpisanie, w razie potrzeby, „Zrzeczenie się majątkowych praw autorskich” do programu. Więcej informacji na ten temat oraz na temat stosowania i przestrzegania Powszechnej Licencji Publicznej GNU znajdziesz na stronie <http://www.gnu.org/licenses/>.

Powszechna Licencja Publiczna GNU nie zezwala na włączanie twojego programu do programów prawnie zastrzeżonych. Jeśli twój program jest biblioteką podprogramów, możesz rozważyć, czy nie będzie korzystniej zezwolić, aby prawnie zastrzeżone aplikacje mogły korzystać z twojej biblioteki. Jeśli właśnie to jest twoją intencją, zamiast niniejszej Licencji użyj Powszechnej Licencji Publicznej GNU dla Bibliotek. Najpierw jednak przeczytaj <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

Wsparcie SI przy produkcji oprogramowania Open Source na licencji GNU/GPL3 – “ceres-erp”

 

Spis treści

 1. Opis sytuacji organizacji.
 2. Studium wykonalności.
 3. Analiza potrzeb informacyjnych.
 4. Alternatywne rozwiązania.
 5. Proponowane rozwiązanie.
 6. Opis procesów.
 7. Opis logiki procesów.
 8. Charakterystyka zasobów.

Opis sytuacji organizacji.

Nazwa firmy: brak
Miejsce działalności: Polska
Rodzaj działalności: projekt (GNU, GPL) oprogramowania ERP
Forma prawna: brak;


Grupa osób zamierza tworzyć oprogramowanie na licencji (GNU, GPL), ceres-erp oprogramowanie ERP.

Charakterystyka rynku:
Nowe rynki idea skierowana na szeroko rozumiany open source (open source innovation), Zastosowanie podejścia otwartego w procesach biznesowych, odzwierciedlająca się w potrzebie na darmowy ale przede wszystki otwarto źródłowy kod systemu do zarządzania firmą taki ma być “ceres-erp”.

Odbiorcy małe i średnie firmy z jednym lub kilkoma komputerami wystawiające faktury klientom.
Typowy klient: małe firmy wystawiające faktury, później także prowadzące magazyn, rejestrujące informacje o swoich klientach. Mogące wnieść wkład w rozwój oprogramowania, którego używają (ze względu na jego charakter).

Konkurencja: Open Bravo (system webowy), systemy płatne jak optima, synfonia.

Otoczenie prawne:
Czy można używać oprogramowanie open source na licencji GNU/GPL3 w firmie odpowiedź brzmi TAK.

Opisane przykłady interpretacji Urzędów Skarbowych dotyczących używania oprogramowania Open Source między innymi na licencji GNU/GPL3.

http://www.vat.pl/nieodplatne_swiadczenia_komentarz_vat_interpretacje_569.php

Otoczenie ekonomiczne:
Zwiększające się zapotrzebowanie na informatyzację coraz większa świadomość użytkowników, którzy chcą uczestniczyć w procesie wytwarzania testowwania oprogramowania idea (open source innovation).

Założenia:
Do 6 miesięcy doprowadzić do pobierania 1000 programów miesięcznie.
Utworzyć społeczność korzystająca z oprogramowania mającą praktyczną wiedze jak skutecznie rozwijać oprogramowanie.

Studium wykonalności

Określenie celów

Cele firmy:
Do 6 miesięcy doprowadzić do pobierania 1000 programów miesięcznie.

Cele systemu informacyjnego:
Przechowywanie kodu ostatniej 3 wersji. Umożliwienia pobrania 3 ostatni skompilowanych wersji programu. Mechanizm zgłaszania kierunków rozwoju oprogramowani do wersji rozwojowej programu w okresie 1 miesiąca. Umożliwienie zgłaszania poprawek i błędów w czasie rzeczywistym. Miejsce na dyskusję nad systemem. Miejsce na opis podsumowujący dyskusje nad systemem.

Cele projektu:
Cykl powstawania nowej wersji ma być to ok 1 miesiąca. Czas usuwania błędów w programie 7 dni.

Ograniczenia

Organizacyjne
Ze względu na specyfike projektu, trudności w motywowaniu developerów do pracy, którzy nie koniecznie będą wstanie usuwać błędy na czas 7dni. Oraz wydawać nową wersję w okresach miesięcznych.

Czasowe
Odpowiednie szybkie reagowanie na zmiany w prawie. Na błędne sytuacje. Na nietypowe sytuacje, które mogą wymagać natychmiastowego usunięcia błędu w programie.

Finansowe
Koszty nie przekraczające – przeznaczone na prąd oraz sprzęd do pracy oraz drobną reklame.

Techniczne
Instalacja oprogramowania zpolszczonego do zgłaszania błędów, forum dla użytkowników, wymaga tworzenia systemu bekapów, ze względu na ograniczone bezpieczeństwo użytych rozwiązań informatycznych. Wymagania częstych update dla wymienionych systemów.
Za to firma dostarczająca hosting zapewnia odpowiednie zaplecze od strony wydajności systemu. Innym ograniczeniem jest brak dostępu do cron-a, dla automatyzacji.

Wiedzy, umiejętności i podejścia ludzi
Nie zawsze odpowiednia wiedza ze strony użytkowników, oraz osób tworzących projekt co może powodować implementowanie nie koniecznie optymalnego rozwiązania.

Prawne
Nie dokońca klarowna i jasne rozwiązania prawne dotyczące używania oprogramowania na licencji open source GNU/GPL3. Użytkownicy systemu zgadzają się na brak odpowiedzialności z tytułu nie wywiązania się z wsparcia lub usuwania błędów w projekcie.
Brak poufności w sposobie rozwiązań implementowanych zagadnień.

Wykonalność

Organizacyjna
Jasne wymagania co do danych rejestrowanych w systemie. Jasne wymagania związane z automatyzacją operacji wspomagających zarządzanie projektem.

Czasowe
Przyciągnięcie wystarczającej uwagi odpowiedniej liczby użytkowników aby program był zarówno przez nich rozwijany jak i używany. Czas 6 miesięcy na przyciągnięcie uwagi ok. 1500 do 3000 użytkowników, którzy to powini pobierać nowe wersje programów wydawanych z częstotliwością miesięczną w liczbie ok. 1000.

Finansowa
Projekt jest wykonalny może wymagać większych nakładów na reklamę, marketing oraz na administrację może być potrzebna osoba do administrowania

Techniczna
Projekt jest wykonalny pomimo pewnych przeszkód (jak brak cron-a) można je w sposób organizacyjny rozwiązać.

Wiedza, umiejętności I podejścia ludzi
Zakładamy, że posiadamy (może nie pełną) ale wystarczającą wiedzę, dodatkowo po przez otwartość projektu udostępnia on możliwość odpowiedniej weryfikacji poprawności jego składników dzięki nowemu podejściu jakim jest (open source innovation) zapewnimy odpowiednią jakość, podstawowego elementu jakim jest wiedza oraz komunikacja między uczestnikami projektu, gdzie są oni także jego użytkownikami.

Prawna
Sposób licencjonowania nie ogranicza projektu, może budzić kontrowersje autorstwo rozwiązań dołączonych do projektu, tym bardziej, że są one jawne ogólniedostępne.

Konkluzje I zalecenia
Tworząc system należy się skupić na odpowiedniej komunikacji członków zespołu weryfikacji prac. Weryfikacji wymagń potencjalnych użytkowników (członków zespołu). Pomysłem są ankiety, dyskusje na forum, bugtracker – mechanizm zarządzania błędami, oraz miejsce przechowywania kodów źródłowych wraz z ich webowy dostępem do nich. Zalecenia testerzy nie angażują się w proces tworzenia programu, analitycy nie ingerują w proces oprogramowywania i testowania. Programiści nie angażują się w proces analizy wymagań. Ma to zapobiec wewnętrznym konfliktom, które należy przenosić na poziom dyskusji nad konkretnym rozwiązaniem, w której to DYSKUSJI mogą uczestniczyć wszyscy.
Problemy: członkowie zespołu nie są skupieni na swojej funkcji specjalności. Ostępstwo od regułu jest to, że nie wymagamy aby każdy członek zespołu zastępował innego. Skierowanie zespołu na jak najmniej sformalizowany związek. Zalety, każdy członek zespołu zna pełny proces wytwarzania oprogramowania.

Analiza potrzeb informacyjnych.

Rejestracja osób wspierających projekt (zespołu).

Testerzy, Analitycy, osoby tworzące dokumentację, graficy

 1. imię nazwisko,
 2. mail,

Programiści.

 1. Imię nazwisko,
 2. mail,
 3. pesel lub inna informacja potwierdzająca jednoznacznie tożsamość np. podpis elektroniczny

Informacje te są rejestrowanie w prywatnym dokumencie, w przyszłości w bazie danych.

Rejestracja kodu i zmian

Serwer git; Dostępny pod adresem: http://sourceforge.net/p/ceres-erp/code/ci/8e75d69455ffdcedd06e59f0090e112a501ed217/tree/

Rejestracja wymagań oraz dyskusji.

Na forum dostępne pod adresem: http://ceres-erp.sourceforge.net/phpBB3/

Rejestracja błędów oraz ich zarządzanie.

BugTraker dostępny pod adresem: http://ceres-erp.sourceforge.net/mantis

Tworzenie artykułów zbierających wiedze na podstawie dyskusji na forum oraz dotyczących systemu.

Blog dostępny pod adresem: http://ceres-erp.sourceforge.net/wp/

Rejestracja ilości pobrań programu.

W statystykach sourceforge.

Przechowywanie wersji skompilowanych programu.

Na portalu sourceforge.

Statystyki.

Statystyki odwiedzin strony są dostępne dla wszystkich pod adresem

http://ceres-erp.sourceforge.net/piwik

Alternatywne rozwiązania

Rejestracja członków zespołu.

Poza rejestracją członków zespołu powinno się rejestrować ich wkład w rozwój programu rejestrowaść statystyki z aktywności na forum oraz uczestnictwo w tworzeniu społeczności związanej z programem.

Rejestracja kodu I zmian

Alternatywą są inne serwery do zarządznia kodem programu jak svn czy csv są to starsze rozwiązania mniej zorientowane na ideologie (open source).

Rejestracja wymagań oraz dyskusji

Tutaj alternatyw jest bardzo dużo począwszy od całych skomplikowanych systemów zarządzanie projektem po przez inne skrypty do prowadzenia forum a nawet takie elementy jak blog z możliwością komentarzy można przystosować do prowadzenia dyskusji na temat wymagań. Dlaczego wybraliśmy forum, który jest początek systemu I chcieliśmy, aby dyskusje były możliwie jak najbardzie otwarte.

Rejestracja błędów oraz ich zarządzanie.

Analogicznie jak powyżej alternatyw dla systemu zarządzania błędami jest bardzo dużo, domyślnie dostępnym na sourceforge jest trac, ale brak polskiej lokalizacji I wymóg autentykacji przy zgłaszaniu błędu powodował, że nie do końca spełniał nasze potrzeby, innym bardzo ciekawy I rozwiniętym projektem jest bugzilla, nie stety z powodów braku odpowiednie infrasturuktury hostingu nie udało się zainstalować jej na sourceforge tutaj można także wybrać rozwiązania dostępne na innych serwerach, a nawet płatne.

Tworzenie artykułów zbierających wiedze na podstawie dyskusji na forum oraz dotyczących systemu.

Tutaj można było wybrać kilka rozwiązać blog jest najprostrzym I najlżejszym rozwiązaniem. Blog jest także zoptymalizowany pod kątem wyszukiwania informacji w internecie co jest bardzo ważnym kryterium dla elementu, który ma (focusować) zbierać wszystkie informację dotyczące tworzonego systemu. Alternatywą jest wiki jest specjalnie skonsturowane narzędzie do przechowywania wiedzy (informacji) z zakresu jakiej dziedziny wiedzy, ale mniej zoptymalizowane pod względem wyszukiwarek.

Rejestracja ilości pobrań programu

Tutaj nie ma alternatywy jest ściśle związane z firmą hostującą i dostarczające mechanizmy pobierania plików, które potrafią obsłużyć np. dziennie udostępnianie do pobrania 4 miliony plików.

Przechowywanie wersji skompilowanych programu

Tutaj nie ma alternatywy jest ściśle związane z firmą hostującą.

Statystyki:

W ramach statystyk związanych z oglądalnością strony można zainstalować albo użyć wielu rozwiązań najbardziej zaawoansowany to google analytics, lecz Polski mocny akcent oraz możliwość udostępniania statystyk wszystkim oglądającym osobom. Spowodował wybór rozwiązania piwik. Piwik jest to jedno z nielicznych rozwiązań udostępniające statystyki w czasie prawie rzeczywistym.

Proponowane rozwiązanie

Jest rozwiązaniem zaspokajającym potrzeby informacyjne w wystarczającym stopniu do rozwoju i oraganizowaniu prac nad systemem open source. Jest miejsce ogólnie dostępne dla dyskusji nad system, jest zarezerwowany sposób zbierania informacji podsumowujących dyskusję a następnie jest także przewidziany mechanizm wspólnej pracy nad kodem, miejsce do przechowywania skompilowanych programów, które następnie mogą być testowane i na podstawie testów powstają wpisy do systemu zgłaszania zarządzania błędami co jest później podstawą do zmian w następnej wersji programu. Oraz realizacja manifestu sprytnego (agile) programowania. Jednostki i interakcje ponad procesy i narzędzia. Działające oprogramowanie ponad wyczerpującą dokumentację. Współpraca z użytkownikiem ponad negocjacje kontraktu. Reagowanie na zmiany ponad realizowanie planu.

Opis procesów

Procesy:

I Proces cyklu wytwarzania oprogramowania.
-Pomysł (temat na forum).
-Dyskusja (analiza).
-Podsumowanie (zakończenie analizy).
-Implementacja.
-Wydanie wersji alfa.
-Testy.
-Wysłanie wersji beta.
-Testy.
-Na razie do numeru wersji 1. bez wersji RC oraz wersji stabilne (po tym dojdą jesze dwie itereacje związane z wersją RC I stablilną.
-Przejście do początku Cyklu.

II Proces dyskusji nad funkcjonalnością wraz z podsumowaniem przebiegu dyskusji.
-Założenie dyskusji (forum).
-Dyskusja (odpowiedzi, pytania) (forum temat).
-Podsumowanie (blog arytykół).

III Proces cyklu zgłaszania błędów.(Na tym etapie są to proste testy manualne, funkcjonalne).
-Testowanie.
Przygotowanie opisu błędu
-Zamieszczenie (zgłoszenie) opisu błędu w systemie zgłaszania błędów.
-Przydzielenie lub zgłoszenie osoby oprogramowującej błąd.
-Zwrócenie błędu ze statusem rozwiązany.
-Ponowe przetestowanie błędu (w wypadku statysfakcjonującej odpowiedzi zamknięcie zgłoszenia). Jeśli błąd dalej występuje lub rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące wraca do ponownego rozwiązania (jako zgłoszenie).

IV Proces implementacji elementów przechowywanych po stronie bazy danych.
-Pobranie najnowszej wersji źródeł.
-Przełączenie się na odgałęzienie z kodem w którym ma się znaleźć najnowsze zmiany.
-Przygotowanie nowych struktur w bazie danych.
-Przygotowanie obsługi nowych struktur z bazy danych w interfejsie użytkownika.
-Komitowanie zmian w systemie zarządzania kodem oraz wysłanie tych zmian na serwer.

V Proces implementacji elementów konfiguracyjnych.
-Pobranie najnowszej wersji źródeł kodu.
-Przełączenie się na odgałęzienie z kodem w którym ma ją się znaleźć najnowsze zmiany.
-Określenie konfiguracji dla nowo zaimplementowanych funkcjonalności.
-Stworzenie zakładki w właściwościach odpowiadającej za konfigurację (gui użytkownika) .
-Komitowanie zmian w systemie zarządzania kodem oraz wysłanie tych zmian na serwer.

VI Wydanie wersji alfa.
-Łączenie kodu.
-Wstępny test czy kod uruchamia się i kompiluje.
-Zmiany elementów opisowych wersje programu.
-Przygotowanie paczki na systemy operacyjne win, linux, macos
-Przetestowanie czy programy z paczek win, linux (uruchamiają się) developer nie ma mac-a
-Przygotowanie nowego katalogu opisującego nową wersje programu na sf.net.
-Zamieszczenie paczek na sf.net.
-Przygotowanie nowej wersji strony ceres-erp.sf.net odnoszącej się do nowych paczek, wyróżnienie na stronie nowych funkcji programu.
-Wysłanie informacji na forum.
-Wysłanie informacji na grupy dyskusyjne.
-Wysłanie informacji (lub update) do repozytoriów z oprogramowaniem.
-Wysłanie informacji do katalogów z programami.
-Rozesłanie maila do osób uczestniczących w projekcie oraz użytkowników o nowej wersji programu.

Opis logiki procesów.

Zakładamy, że wszystkie błędy są ważne i do usunięcia.

Tabela decyzyjna pozwalająca lepiej określić ważność błędu.

1

2

3 4 5 6 7 8

Nie uruchamia się

N

N

T N N N N

Nie działa

N

N

- T N N N

Nie zapisuje się

N

N

- - T N N

Błędy walidacji (nie blokujące działania)

N

N

- - - T N

Błędy walidacji blokujące działanie

N

N

- - - N T

Złe nazwy w programie

T

N

- - - - -

Złe nazwy na dokumentach wystawianych w programie

N

T

- - - N -

Propozycja (zakłądamy, że do tego służy forum).

X

Błachy (nie opisany tutaj)

Tekst

X

poprawka

drobny

ważny

X

Upadek (blokada)

X

X X X X

Drzewo decyzyjne na podstawi którego określamy funkcje w zespole

Funkcja Ilość napisanych programów (lp), Ilość wydanych programów (lwp)

osób ze szczególnym zmysłem spostrzegania
Tester 0<lp<5

Developer 100<lp< 300

Analityk 300 < lp <*   And 5 < lwp

Ustrukturyzowany opis w języku wydania wersji alfa (może kiedyś posłuży do z automatyzowania procesu wydania wersji programu)

START

Łączenie kodu.

IF Łączenie przebiegło z konfliktami THEN
Usunięcie konfliktów

IF test czy kod uruchamia się i kompiluje THEN
Zmiany elementów opisowych wersji programu.
Przygotowanie paczek programu
IF programy z paczek uruchamiają się THEN
Przygotowanie katalogu na sf.net na nowe paczki.
Zamieszczenie paczek na sf.net
Przygotowanie nowej wersji strony ceres-erp.sf.net
Wysłanie informacji na forum.
Wysłanie informacji na grupy dyskusyjne
Wysłanie informacji do katalogów z programami
Wysłanie paczek do repozytoriów
Rozesłanie maili do osób uczestniczących w projekcie oraz użytkowników.
RESULT OK

RESULT FALSE

END

Charakterystyka zasobów

Nazwa:

Kartoteka plików błędów.

Cel przeznaczenie:

Ewidencjonowanie błędów.

Charakter:

Strumień.

Typ nośnika:

Elektroniczny.

Objętość rekordu:

1551

Liczba rekordów:

10mld-1

Częstotliwość:

1-10 błędów dziennie.

Łączna objętość:

10mld-1 * 1551, (przyrastanie ok 300 na miesiąc * 1551)

Czas komunikacji:

krytyczny

 

Pole

Długość

Format

Liczba rek.

id

10

A

bug_id

10

A

title

250

tekst

description

250

tekst

discfile

250

tekst

filename

250

tekst

folder

250

tekst

filesize

11

A

file_type

250

tekst

content

Pomijam (zakładam, że nie będziemy używać).

-

date_added

10

A

user_id

10

A

1551

10 mld-1

Ceres-erp – Opis programu

Ceres-erp to nowoczesne rozwiązanie informatyczne w przyszłości do zarządzania biznesem stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Jest to program otwarty na licencji GNU / GPL3 na stronie programu http://ceres-erp.sf.net są dosŧepne zarówno źródła do programu oraz przygotowane forum dla użytkowników programu a także system zgłaszania błędów przygotowany do pracy zespołowej testerów, użytkowników i programistów.

System opiera się o specjalną platformę (framework), stworzonej przez firme IBM wraz z ośmioma innymi firmami, która została zaprezentowana w 2001 r.. Wskazany framework był wtedy opisywany na łamach „The New York Times” a mówimy o RCP Eclipse na licencji GPL. Innym bardzo ważny elementem systemu jest mechanizm mapowania relacyjno obiektowy. Mechanizm ten pozwoli całemu systemowi współpracować z różnymi silnikami baz danych. System jest w architekturze dwuwarstowej serwer-sql-client. Tym samym wypróbowane nowoczesne technologie pomagają stworzyć przyjazny system wspomagający przedsiębiorstwa w zarządzaniu – ułatwiając im budowanie silnej przewagi rynkowej a otwartość jego spowoduje możliwość bardzo szczegółowej ingerencji w jego działanie w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.

Program jest przygotowany w tej chwili na trzy platformy x86 windows, x86 linux, macOs. Wystarczy pobrać plik rozpakować go i uruchomić.

Program w wydanej wersji 0.9.7.2 beta charakteryzuję się na razie skromną funkcjonalnością jest to program do fakturowania.
Screen-y, Tutorial,

Wszystkich zainteresowanych programem zapraszamy do testowania oraz dołączenia do zespołu tworzącego system ceres-erp GNU / GPL3 NABÓR

Tutorial

Spis treści:

INSTALACJA.

Aby zainstalować program należy pobrać go ze strony sourceforge.net a następnie rozpakować przejść do katalogu fk i uruchomić plik uruchomieniowy o nazwie eclipse.
start

DODANIE ASORTYMENTU

Asortyment dodajemy na kartotece asortymentu. Gdzie klikamy przycisk dodaj asortyment. Jeśli jest zaznaczona zakładka kartoteki asortymentu to są dostępne skróty klawiszowe dodaj nowy (Ctrl+N), pokaż asortyment (Ctrl+E), odśwież liste asortymentu (Ctrl+R), usuń asortyment (Ctrl+D).
start

DODAWANIE KONTRAHENTA

Kontrahenta dodajemy na kartotece kontrahentów. Gdzie klikamy przycisk dodaj kontrahenta i analogicznie jak na asortymencie mamy dostęp do skrótów klawiszowych.
start

WYSTAWIANIE FAKTURY

Fakture dodajemy na kartotece Faktur gdzie klikamy przycisk dodaj fakture i następnie wybieramy sprzedawce, nabywcę oraz na dodatkowej zakładce dodajemy pozycje faktury UWAGA PO ZAPISANIU FAKTURY NIE MOŻNA JEJ JUŻ EDYTOWAĆ (na razie).
start

PODGLĄD FAKTURY

W momencie uzupełniania danych faktury jeśli uzupełnimy podstawowe dane faktury możemy ją podglądnoć klikając przycisk.
start

DRUKOWANIE FAKTURY

Drukowanie faktury jest dostępne tylko z poziomu podglądu faktury.

start